Evangelizáció

 

Közösségünk evangelizációja a
- Szemináriumok által,
- a könyvkiadás által, és
- az újságkiadásban (Marana Tha) valósul meg.

A szemináriumok jelenleg 2 formában működnek: Élet a Lélekben szeminárium, Gyógyító szeminárium

 

Élet a Lélekben szeminárium – A keresztény felnőttképzés alapja


„A világi hívek lelki képzésének kiváltságos helyet kell elfoglalnia, hiszen arra kaptak meghívást, hogy növekedjenek a Jézus Krisztussal fenntartott benső kapcsolatban … a testvérek felé szeretetben…” (Christifideles laici 60.)
„A Szentlélek sajátos kegyelmeket oszt szét a hívők minden fokozata között, ezeket a karizmákat hálaadással kell fogadni, mert mindig hasznosak az Egyházban.” (LG 12)


Világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát (a tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő.
Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez, és az imaélet elmélyítéséhez. Jelen szemináriumot a Katolikus Karizmatikus Megújulás keretein belül fejlesztették ki, s a II. János Pál pápával kapcsolatban álló iroda (ICRS) jóváhagyta. Célja, hogy a résztvevőket elvezesse a Szentlélek erejének megtapasztalásához és azáltal bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakításához.
„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek rólam…egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,8)
Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, depresszióra és közömbösségre. Aki szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége csodálatos módon kibontakozik és teljessé válik.


A szeminárium bátorítást nyújt, hogy


- merjed teljes szívvel élni az evangéliumot,
- merjél  hinni Isten határtalan szeretetében,
- merjél  hinni abban, hogy a keresztény élet
    ♥ győzelmes élet (Jn 8,32,  6,47),
    ♥ örömteli élet (Jn 15,14,  17,13),
    ♥ erővel teli élet (2Kor 12,10).

A szeminárium témái:


0. A szeminárium célja: személyes kapcsolatba lépni az Úrral – csoportbeosztás, ismerkedés
1. Isten személyesen szeret Téged
2. Jézus megment és szabaddá tesz
3. Jézus a Te életed vezetője (Ura) szeretne lenni
4. Jézus meghív, hogy a tanítványa légy
5. Jézus neked akarja ajándékozni Szentlelkét
6. A Szentlélek adományokat ad neked. Ima
7. Krisztus Misztikus Testének kiformálása
8. Tanúim lesztek. Küldetési szentmise

 

A szeminárium három fő jellemzője:


• A Jézus Krisztusban való személyes hit elmélyítése, amely a tudatos döntésben (megtérés), és az evangélium szerinti értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
• A Szentlélek kiáradásáért való ima, amelyben megújul és hatékonyabbá válik a gyermekkorban kapott keresztség és bérmálás kegyelme. (Papi résztvevőknél az egyházi rend szentsége is.)
• A Szentlélek adományainak (karizmák) kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára.


A Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségei és tagjai alávetik magukat a mindenkori pápának és püspököknek, fontosnak tartják és igénylik a lelkipásztorok segítő közreműködését. Az imaközösségekben az egyház megelevenedik, amikor másokkal együttműködünk, imádkozunk, egymást szeretjük és segítjük.
„E második évezred vége felé az egyháznak minden eddiginél nagyobb bizalommal és reménnyel kell a Szentlélekhez fordulnia…” (II. János Pál pápa)

 

Kilenchetes imaszeminárium a belső sebek gyógyulásáért (Gyógyító lelkigyakorlat)


Isten szándéka az, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Vele. Ezért küldte el a Szentlelket. A Lélek által válik képessé az ember arra, hogy Isten szentháromságos életében részesüljön. A Szentlélek működését akadályozzák a belső sérülések.
Az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedtek az olyan típusú lelkigyakorlatok, amelyek a belső sebek gyógyítására irányulnak.
A belső gyógyulás út: a hit útja. Ahogy növekszik Isten iránti bizalmunk, úgy gyógyulunk.
A lelkigyakorlat célja, hogy a résztvevőket elvezesse Isten gyógyító szeretetének megtapasztalásához!
Minden ember szeretne megszabadulni a szorongásoktól, szomorúságtól, gátlásoktól, kicsinyhitűségtől, félelmektől, hogy békében éljen. Mindenki szeretné kibontakoztatni értékeit. De amíg a belső sebek nem gyógyulnak meg, ezek visszahúzzák őt és boldogtalanná teszik. „Isten hasonlóvá” akar tenni önmagához (Mt 5,48). A lelki egészség (a gyógyulás) által közelítjük meg ezt a hasonlóságot, ami az Isten szentségében való részesülés.


A Lelkigyakorlat felépítése:


1. 40 perc tanítás,
2. 60-90 perces  közbenjáró imádság minden résztvevőért külön-külön,
3. napi 20 perc szentírási elmélkedés és imádság egyénileg otthon.


A lelkigyakorlat témái:


 1. A belső gyógyulás forrása Isten szeretete
2. Sérült énképünk gyógyítása
3. A testi fájdalmak lelki gyökereinek és az elutasítottság sebeinek gyógyítása
4. A félelem sebeinek gyógyítása
5. Az önvád és bűntudat sebeinek gyógyítása
6. A harag sebeinek gyógyítása
7. A gonosz lélek támadásaitól való szabadítás
8. A szeretethiány okozta sebek gyógyítása
9. Sérült istenképünk gyógyítása. Záró szentmise


A lelkigyakorlat három fő jellemzője:


• a Jézussal való személyes kapcsolat elmélyítése és megnyílás az Ő gyógyító szeretete előtt
• a közbenjáró (spontán) ima jelentősége, melyben megfogalmazzuk belső sérüléseinket
• Az egyház (közösség) szentségének megtapasztalása, mely által hittel fogadjuk, hogy egymáson keresztül Isten gyógyít. „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok köztük”. (Mt 18,20)


Szeretettel várunk, ha:


• kész vagy megbocsátani azoknak, akik megsebeztek,
• ha hiszel Isten gyógyító szeretetében,
• ha elfogadod mások imaszolgálatát,
• ha vágyakozol a teljesebb életre,
• ha szeretnél új erőt megtapasztalni életedben.


Kinek van szüksége a gyógyító lelkigyakorlatra?


1./ Mindenkinek, aki felismerte, hogy megsebződött a szíve saját és mások bűne által.
2./ Aki már felfedezte életének örök értékét, és kész megtenni mindent annak védelmére.
3./ Aki már megismerte az igazságot, hogy az élet részesedés az Atya életéből, és szeretné azt kibontakoztatni teljes gazdagságában.


Mit jelent a belső gyógyulás?


A belső gyógyítás a szív gyógyítása. Ima által meggyógyulnak a fájó emlékek, érzelmek. Megszabadulunk az önvád, a harag, az értéktelenség, a félelem, a szeretethiány okozta sebekből.
Ez nem „vájkálás” a múltban, hanem tudatos, érett szembenézés azzal, ami gátolja az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunkat, kibontakozásunkat és örömeinket. Ez a szembenézés Jézus által (az Ő szemén keresztül) történik, ezért gyógyít.
Jézus az élet Ura! Az Ő kereszthalála által gyógyulunk meg, mert magára vette sebeinket!

Mindkét szemináriumot a közösségi házunkban tartjuk este 6-1/2 9-ig (1146 Bp. Thököly u. 120. Tel: 222-5306) február-márciusban, illetve október-novemberben.

 

Lelki napokat tartunk minden hónap utolsó szombatján 10.30-tól délután 2-ig a Hermina Kápolnában (Kivétel: június, július, augusztus, december.). Erre első sorban a közösség tagjait várjuk, de más érdeklődőket is szívesen fogadunk. Évente egyszer ötnapos lelkigyakorlatot tartunk Sáregresen, amelyre a közösség tagjain kívül másokat is szeretettel várunk attól függően, hogy mennyi az elhelyezési lehetőség.

Elizeus Szolgálat: minden szerdán a Tömő utcai Kápolnában (19-21-ig) Varró István szolgálatával evangelizációs alkalmat tartunk. Ez az alkalom nemcsak a megtéréssel foglalkozik, hanem a lelki élet alapkérdéseivel is. Kapcsolódik hozzá közbenjáró ima, prófécia és az ismeret szava karizmája.


Szabadító szeminárium

Nyolc hétig tart. Alapkönyve: „Űzd el a farkasokat, Pásztor” (Katona István).

2013 tavaszán nem indul.

A világ, amelyben élünk egyre nagyobb nyomással nehezedik ránk. Növekszik az agresszió, a társadalmi- és családi feszültség, harag, félelem, gonoszság és öntörvényűség az emberek között. Ehhez még hozzávehetjük az okkultizmus sokféle formáját. Bármennyire is hihetetlen, de visszaestünk a primitív kultúrák színvonalára. Mindezek mögött fel lehet fedezni azt a gonosz hatalmat, akit a Szentírás sátánnak nevez. A sátán mindent megpróbál, hogy elszakítsa az ember szívét Istentől, és a halálba taszítson. Meg kell tanulni, hogy Jézus erejével hogyan győzhetjük le kísértéseit és cselvetéseit. A szeminárium feltárja azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a sátán befolyást gyakorolhat ránk, sőt megkötözhet bennünket. Ugyanakkor rámutat a szabadulás lehetőségeire is.


Témái:
A gonosz lelkek eredete és célja,
Krisztus szabaddá tett minket,
A démonok tulajdonságai és a kísértések fajtái,
A gonosz lelkek fajtái (I),
A gonosz lelkek fajtái (II), és az átkok,
A szabadító imaszolgálat története,
A gonosz lelkek rombolása a világon keresztül,
A médián keresztül belépő gonosz szellemek.


Miatyánk- szeminárium


2013 tavaszán nem indul.
 
Ez a lelkigyakorlat három részből áll:
1. az imáról szóló tanítás,
2. csoportmegbeszélés, amely a személyes megnyilatkozásokra épül,
3. otthoni, egyéni gyakorlás.

Mind a három együttes végzése biztosítja a szeminárium hatékonyságát.
A tanítások a Szentírásra és a nagy imádkozók tapasztalataira épülnek.
Célja: hogy a résztvevőket elvezesse az imán keresztül a mélyebb kapcsolatra az Atyával, Jézussal és a Szentlélekkel. Rámutat arra, hogy minden ima forrása a Szentlélek.
A szívből jövő ima az egyetlen orvosság a félelmekre, a reménytelenségekre és a csalódásokra.
Az imában találkozhat az ember az Atya végtelen szeretetével, amely felszabadítja és örömmel tölti el.
 
A szeminárium témái:
1. Istenről alkotott képünk
2. Az Atya nevének megszentelése
3. Földi ország - égi ország
4. Szabadnak lenni Isten akaratára
5. A gondviselésből élni
6. Kapcsolataink zavarai
7. Ellenállni a kísértéseknek
8. A jövőbe vetett keresztény remény

A szeminárium törekvései:
 
Az Úrral való személyes kapcsolat elmélyítése.
Az ima mint a gyógyulásunk forrása és annak az erőnek a felismerése, mellyel átalakíthatjuk életünket és világunkat.