Legújabb újság  

A Marana Tha újság 2020. augusztus-szeptemberi
számának tartalmából

Katona István: Szép szeretet anyja

A szeptemberi és októberi hónapban sokat foglalkozunk a Szűzanyával. Megemlékezünk a születésnapjáról és a névnapjáról, és októberben a rózsafüzért helyezzük imaéletünk középpontjába. Mária világra szülte Jézust, a szeretet királyát. Mivel a szíve ártatlan volt, ő tudott a legteljesebben szeretni. Egész lelkével, minden erejével szerette Istent és az embereket. Alig tudjuk elképzelni a mai szeretetlen világban, hogy ez mit jelent. Szép ez a szeretet, mert ahol megjelenik Mária, ott megváltozik a légkör. Eltűnik a reménytelenség, eltűnik a szomorúság és mindent betölt a béke s a bizalom a mennyei Atyában. Ezért jó nekünk mindig Mária közelében lenni. Anyai szeretetével átöleli az egész világot. Ezért jelenik meg sok helyen a világban, hogy bátorítson, hívjon szent Fiához, vigasztaljon és erősítsen meg bennünket a szeretetben.

1. Isten kiválasztotta Máriát

A kiválasztásról sokan emberileg gondolkodnak. Azt hiszik, hogy a kiválasztás által Isten kivételez valakivel, többet kap, mint a másik, ezért büszke lehet és lenézheti társait. Mi emberek sokszor így éljük meg, amikor valakit kiválasztunk, Isten azonban a világból akar kiválasztani minket. Hogy ne a sötétségben ­éljünk, hanem világosságban. Éppen ezért minden keresztény kiválasztott. Minden keresztény részesülhet Isten barátságából. Minden keresztény meghívást kapott Isten Országába. Ez nagyszerű lehetőség!

2. Mária elfogadta a kiválasztását

Ha megfigyeljük a Szűzanya életét, azt látjuk, hogy egész életében önzetlen volt. Ez a kiválasztás következménye. Az isteni kegyelem legyőzi az önzés falait és kivezet bennünket belső várkastélyunkból. Ez néha félelmetes tud lenni. Az ember nem élhet önző módon. A földbe rejtett gabonaszemnek el kell pusztulnia, ha sokszoros termést akar hozni. Egy asszonynak meghalt a férje. Nagyon szerette. Leírhatatlan volt a fájdalma. Mindenkitől elzárkózott és vigasztalhatatlan volt. Egy barátnője felhívta telefonon és megkérte, jöjjön el a beteglátogató csoportba, mert szükség van rá. Elment. Amikor látta a kórházi ágyon a betegeket, akik sokkal nagyobb fájdalmat hordoznak, mint ami neki volt, amikor látta, hogy örömöt tud nekik okozni, akkor megvigasztalódott. Már várta a napot, hogy másokon segíthessen. Nemsokára béke és boldogság költözött a szívébe. Megtapasztalta a kiválasztás örömét. Ezután már nem magával foglalkozott, hanem másokért élt. A szép szeretet beköltözött a szívébe!

3. Mária hűséges volt

A kiválasztás akkor tud hatékony lenni, ha párosul a hűséggel. Mária élete nem volt virágos út. Üldözések, meg nem értés, menekülés, aggodalmak, fájdalom tövises útján járt. Mindezek között egy percig se gondolta, hogy elhagyja a megkezdett utat. Mi sajnos nem ­vagyunk tisztában hűtlenségünk következményeivel. Pályát módosítunk, elválunk, barátságot kötünk, majd elhagyjuk barátunkat, templomba járunk, majd új vallást keresünk – elfelejtjük azt, hogy van egy mennyei Atyánk, aki eltervezte életünket. Van egy Megváltónk, aki életét adta azért, hogy a lelkünk szabad legyen a bűntől és megszentelt életet éljünk. Minél többször változtatjuk életutunkat, annál inkább elveszítjük a reményünket és az erőnket. S ha ez elveszik, akkor beleesünk az egyhangú közömbösségbe, életunalomba, ­depresszióba. De ennek nem kell így lennie! Jézus minden kegyelmet megad, hogy keresztény kiválasztottságunk örömében éljünk! Honnan fakadt Mária hűsége? Jézusra nézett és új erőt kapott. Arra gondolt, itt van nekem a világ Megváltója, mennyei Atya rám bízta, nem lehetek gyenge, nem lehetek hűtlen a feladathoz. Mindennapi gondoskodásommal meg kell dicsőítenem Isten nevét! Ez az út számunkra is járható! Jézus velünk van, feladatunk van, Isten Országát kell felépítenünk a világban!

(Az írás az újság 3. oldalán olvasható.)

Emmanuel Maillard nővér: A szentek tanítása

Pietrelcinai Szent Pio

A szentéletű kapucinus testvér folyamatosan rózsafüzért imádkozott, hatékony fegyverként szorongatva az imaeszközt; azt a fegyvert, amellyel a Szűzanya ígérete szerint „mindent elnyerhet”.

Pio atya azt mondta:

„Imádkozzátok a rózsafüzért, imádkozzátok mindig, amennyit csak tudjátok.” „A rózsafüzér a kedvenc imádságom. Csodálatos ima! Csodálatosan egyszerű és mély.” Így nevezte Pio atya a rózsafüzért. Ez a szerzetes megismerte a rózsafüzér erejét, miután állandóan imádkozta. Egyébként, ha valaki megkérdezte tőle, miért imádkozik ennyit minden nap, azt felelte: „Ha a Szűzanya mindig erősen ajánlotta, akárhol jelent is meg, nem gondolod, hogy jó oka volt rá?”

Egy másik alkalommal arról számolt be, hogy az ablakából azt látta, az udvar tele van ellenségekkel (démonokkal), akik azt kiabálják: „Halált rá! Halált rá!” Segítséget kért a Szűzanyától, aki erre a kezébe adta a rózsafüzért, hogy használja úgy, mint egy fegyvert. Odalépett az ablakhoz a rózsafüzérrel a kezében, és erre az összes ellenség holtan esett össze.

Pio atya mindig felkelt hajnali egykor, hogy felkészüljön a Szentmise bemutatására. Ezalatt elimádkozta a zsolozsmát és számtalan rózsafüzért. Négy előtt tíz perccel fejezte be a készülést a Szűzanyával, és írott tanúságtételéből tudjuk, hogy Isten Anyja határtalan anyai gyengédségével személyesen kísérte az oltárhoz.

(Az írás folytatása az újság 4. oldalától olvasható.)

F.M.: Újságunk főszerkesztője 80 éves

Születésnapi riport Katona István atyával

– Atya, mi volt a legszebb élménye papi élete folyamán?

– Természetesen a pappá szentelés! De utána rögtön következett a Szentlélek kiáradása. Budapesten és Pécsett imádkoztak értem, s amikor eljött a Lélek, különleges örömöt éreztem ­éveken keresztül. Úgy éreztem, most értettem meg igazán a papi hivatás lényegét.

– Mit jelent a Szentlélek működése az ember szívében?

– Úgy látom, a magyar egyházban még nincs kidolgozva igazán a Szentlélek teológiája. A francia Yves Congar professzor írt egy 500 oldalas könyvet a Szentlélekről. A német Heribert Mühlen több mint hat könyvet írt a Szentlélek működéséről, s a Szentháromságban betöltött szerepéről. Nálunk Magyarországon igazi teológiai átfogó mű nem jelent meg a Szentlélekről.

De hogy válaszoljak a kérdésre, a Szentlélek által születik meg bennünk Jézus. Ahogy a Szűzanya a Szentlélektől fogant, úgy a hívő ember is kegyelmi értelemben a Szentlélek által fogadja be Jézust. Ahogy Pál írja: „A Szentlélek templomai vagyunk.” (1Kor 6,19) – A második csodálatos ajándék, hogy a Szentlélek által részesülünk az isteni természetben. A Gal 5,22-ben olvassuk a Lélek gyümölcseiről: „szeretet, öröm, jóság, szelídség, tisztaság, türelem.” Ezek végtelen fokban megvannak Istenben, és mi ezekből részesedhetünk. – A Szentlélek megszenteli gondolatainkat és vágyainkat. Általa nem a hatalom és az élvezetek megszerzésére gondolunk, hanem a mennyei dolgokra s a jóra. – A Szentlélek adja meg az Isten megismerésének ajándékát. Általa döbbenünk rá, hogy Ő a mi Atyánk, a szó legmélyebb értelmében. Általa ismerjük fel, hogy mindent általa kaptunk.

(A riport folytatása az újság 7. oldalán olvashatóak.)

Dajczer után K.I.: Az Eucharisztia és az utolsó idők (II/1. rész)

Bevezetés

Amikor Jézus a gerázaiak vidékére ért, talált ott egy ördögtől megszállott embert, aki életveszélyesen fenyegette az ott lakókat. El tudjuk képzelni, hogy valaki megy az utcán és szembejön az ördögtől megszállt ember, aki elkezd kiabálni és veszélyesen fenyegeti a járókelőket? El tudjuk képzelni, milyen félelmetes jelenség lehetett? Amikor ide-oda bolyongott temetőkben vagy hegyoldalakon, az emberek messze elkerülték, nehogy találkozzanak vele. És ebben a helyzetben Jézus odament hozzá és megszabadította az ördögtől.

1. Jézus szabadít isteni hatalmával

Ebben a szabadításban megnyilvánult Jézus isteni hatalma és szeretete. Amikor a gerázaiak látták, hogy a megszállott ott ül gyógyultan Jézus mellett, nagyon elcsodálkoztak. Beszélget vele és úgy viselkedik, mint a többi normális ember, ezen elámultak. De ez a tény mégsem érintette meg annyira a szívüket, hogy fölismerjék Isten látogatásának nagyságát. Azt kérték, hogy: „Menj el tőlünk!”

Az ördögök azt kérték Jézustól, hogy mehessenek a disznókba. Jézus megengedte, hogy az emberek lássák a gonosz pusztító hatalmát. Megengedte, hogy a disznókba menjenek és azok meg, ahogy megszállták őket az ördögök, berohantak a tóba és megfulladtak. A pásztorok megdöbbentek és rohantak a gazdákhoz elmondani, hogy mi történt. Ahelyett, hogy befogadták volna Isten különleges látogatásának kegyelmét, elkezdték sajnálni a disznókat. Lehet, hogy a szemük előtt megjelent, milyen jó kolbász lehetett volna ezekből a disznókból, meg milyen finom szalonna, meg disznósajt és most mindez elveszett.

 (Az írás folytatása az újság 8. oldalától olvasható.)

Gamon Ewa nővér: Az Istennel való élet: igazi, boldogsággal teli kaland

Szeretném elmesélni nektek, hogyan formálta ­Isten az életemet:

Egy nagyobb faluban nőttem fel Lengyelországban. Öt testvérem van, én vagyok a negyedik a sorban. Vallá­sos családból származom, minden vasárnap misére mentünk, bár nem mindig együtt. Nálunk nem volt szokásban a „családi mise”, választhattunk, melyik misére megyünk. Gyermekkoromban egy gyerekközösséghez tartoztam. Átlagos élet, semmi különös. Mindig arról álmodtam, hogy majd lesz férjem, sok gyerekem és kertes házban fogunk lakni. Soha nem gondoltam arra, hogy szerzetes legyek, az mindig a nővérem akart lenni. Ő hétköznap is járt misére és minden rendezvényre, amit a plébánia szervezett. Én, mint a jó keresztények, csak vasárnap és néha-néha hétköznap jártam. A családunkban volt egyszer egy beszélgetés a szerzetesi életről, és akkor Édesanyám azt mondta, ha valaki szerzetes akar lenni, akkor hivatást kell kapnia Istentől. Én még nem tudtam, mi az, hogy hivatás, azt hittem, levélben jön, nagyon megijedtem és imádkoztam, hogy én ne kapjak ilyen levelet.

Középiskolás koromban elkezdtem házibulikba, szórakozóhelyekre járni. Sok barátom volt és valóban tetszett nekem az az élet. Nagyon jó tanuló voltam, karrier lehetősége is állt előttem. Elég szerencsés voltam és eszembe sem jutott másmilyen élet, csak a családi.

(A tanúságtétel folytatása az újság 10. oldalától olvasható.)

Marilyn Hickey: Az eljövendő dicsőség szimbólumai (III/2. rész)

A Bírák könyvében azt látjuk, hogy a Szentlélek rászállt Gedeonra, hogy segítsen neki (Bírák 6,34). Az Úr angyala megjelent Gedeonnak és bejelentette: „Az Úr veled, erős férfiú!” (Bírák 6,12)

Gedeon döbbenten motyogta: „Kivel, velem? De hát én nem is vagyok elég okos! A családom szegény, és halmozottan hátrányos helyzetűek vagyunk. Én nem hiszem, hogy rám gondolsz!”

Az Úr angyala azonban tudta, hogy Gedeonra rá fog szállni Isten Szentlelke és át fogja formálni őt.

S valóban, miután a Szentlélek rászállt, Gedeon megszabadította a zsidó népet az ellenség kezéből – összesen háromszáz emberrel, miközben a midianiták hetvenkétezer fős seregével álltak szemben! Nagy uralkodója lett Izraelnek, mert a Szentlélek rászállt, átalakította, és csodákat cselekedett általa.

Az eljövendő dolgok képei

A Biblia olyan, mint egy képeskönyv, és az Ószövetség „képeket” ad az eljövendő dolgokról. A Bibliában végig azt látjuk, hogy Isten kijelenti azt a Személyt, akinek az az elhívása, hogy segítsen nekünk. Az Ószövetségben számos olyan, a Szentlélekre vonatkozó utalás van, amely az eljövendő valóságot szimbolizálja. Ezékiel könyvében a próféta száraz csontokat látott, amelyekre Isten rálehelt Szentlelkének „szelével”: „A négy szelek felől jöjj elő lélek és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy megelevenedjenek!” (Ezékiel 37,9)

(Az írás folytatása az újság 12. oldalától olvasható.)

Ida: Anyád méhétől fogva kiválasztottalak (Tanúságtétel)

Nagyon sok belső zavarral érkeztem a lelkigyakorlatra; a munka és a családi viszályok foglalkoztattak. A testvéreimmel való gyermekkori veszekedések és a most, felnőtt korban feltörő irigység gyakran vetette fel bennem a gondolatot, minek is születtem én meg harmadik gyerekként?

Sáregresen a kápolnában már az első felcsendülő dallam választ adott a kételyeimre:

„Anyád méhétől fogva kiválasztottalak, az enyém vagy, az enyém vagy, az enyém vagy” – mondja az Úr –, éreztem, hogy hazaér­keztem!

Lassan-lassan oldódtam fel, kértem az Urat adjon több hitet és bizalmat, hogy egészen Rá tudjam bízni magam, mindig bízzak a Gondviselésben, ne akarjam a magam elképzelései alapján irányítani az életemet, hanem helyezzem Isten tenyerébe.

(Az írás folytatása az újság 14. oldalán olvasható.)

Dr. Francis MacNutt: A gyógyulás négy típusa (III/2. rész)

Ima és gyógyszer

Számomra az egyik nagyon érdekes dolog, hogy az orvosi terület kezdi megtapasztalni és kezd bennünket tanácsokkal ellátni arra vonatkozóan, hogyan függnek össze ezek a dolgok. Az elmúlt húsz évben több orvos is kidolgozott elméleteket, miért leszünk szívbetegek. Mint tudjátok, a szívbetegség az első helyen áll a halálos betegségek között az országban (USA). 6-700.000 ember hal meg minden évben szív- és érrendszeri problémák miatt. A rák a második halálok, közel mintegy 400.000-rel. De az orvosok bámulatos elméletekkel állnak elő.

Azt hiszem az első, amit valaha is olvastam az A típusú viselkedésről és a szívről szólt, két kardiológus írta. Elküldték az irodájukban lévő bútort, hogy újrakárpitozzák és a bútor-specialisták voltak azok, akik erre az eredményre vezették őket. Azt mondták: „A bútorotok nagyon különös. Az eleje teljesen le van kopva, ahol a kar pihen. A háta teljesen új. Milyen emberek ülnek ezekben a székekben?”

A kardiológusok elkezdték vizsgálni a betegeiket, és azt találták, rendben voltak, őszintén.

Kitalálták az A és a B típusú viselkedést. A B típusúba azok az emberek tartoznak, akik hátradőlnek, mint a latin-amerikaiak, akik nem nagyon aggódnak az idő miatt, vagy hogy odaérnek-e valahová időre – olyanok, akik nem aggodalmaskodnak a különböző dolgok miatt.

 (A tanítás folytatása az újság 15. oldalától olvasható.)