Legújabb újság  

 

A Marana Tha újság 2020. július-augusztusi
számának tartalmából

Katona István: Isten utáni vágy

Minden emberben van egy titkos vágy a teljesség után. Sokan nem tudják, hogy ez a teljesség maga az Isten. Ez a vágy katedrálisokat emel és országokat épít. Ez a vágy néha kiszakítja az embert családja köréből és idegen országokba vezeti. Ez a vágy a kősziklából vizet fakaszt és kettészeli a tengert. Ez a vágy bátorrá tesz, erősíti az akaratot és újjáéleszti az embert. Ez a vágy akkor nyilvánul meg a maga teljességében, amikor életünk végén belezuhanunk Isten szeretetének láng-tengerébe és akkor csak sírni tudunk a meghatottságtól. Mindez ott rejtőzik a Szentírás szavai mögött. Ezért fontos minden nap kézbe venni Isten igéjét.

1. Szomjazzuk az Istent

Ha Isten után úgy vágyakozunk, mint a szomjas vándor a víz után, akkor elnyerjük az Ő gazdagságát. A próféta felkínálja: „Igyatok ingyen, nem kell érte semmit se fizetni” (Iz 55,1). – Élt a régebbi időkben egy francia tábornok, aki ateista volt. Elhatározta, hogy egyetlen lányát úgy neveli, hogy ne legyen semmi kapcsolata a vallással. A keresztet, képeket, minden vallási tárgyat eltüntetett a házból, hogy gyermekét semmi se emlékeztesse Istenre. Nevelésében is következetes volt, mindent a természet erőiből magyarázott. Eltelt húsz év, amikor egyszer fáradtan hazaért és megkérdezte lányát: „Választottál-e már valakit életed társául?” – A lány bátran így szólt: „Igen, atyám, választottam, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Neki adtam az életemet. Már három év óta szeretem Őt. Tudtodon kívül ismertem meg, és már nem mondok le róla!” Az apa megrendült. Nem volt felkészülve erre a válaszra. Látta a lánya szemében az örömöt, a tiszta hitet és a bizonyosságot. Érezte, hogy itt nagyobb erők vannak, mint amilyenekkel ő meg tud birkózni. – Íme, a titkos vágy feltört egy fiatal lány életében. Ez a lehetőség előttünk is itt van! Ha teljesen befogadjuk Jézust, az öröm és erő betölti az életünket. Ez a Szentlélek ajándéka!

2. A hitben eggyé válunk Jézussal

Pál apostol azt írja egyik levelében: „Sem halál, sem élet, sem egyéb erő el nem szakíthat minket Isten szeretetétől” (Róm 8,35). Mikor következik be ez az állapot? Amikor eggyé válunk Vele. A hit igazi megtapasztalásához nem elég, ha néha imádkozunk és templomba járunk. Isten többet akar! Eggyé akar válni az emberrel, mint a fa a földdel – amikor belé ereszti gyökereit; vagy mint a vér a testtel, amikor minden részét átjárja és élteti. Az egység lényege az akarat egysége. Ez mutatja meg, hogy már Istené vagyunk. Amikor már nem lázadozunk, nem teszünk fel kérdéseket, mert mindent elfogadunk. Sőt, mindenért hálát adunk. Amikor nem kritizáljuk Őt, mert felfedeztük, hogy akár eső zuhog, vihar tombol vagy ragyogó napsütés vesz körül – minden Isten szeretetéből van. Ha már elértük ezt a pontot, akkor mi is mondhatjuk Pál apostollal: sem élet, sem halál, semmi el nem szakíthat minket Isten szeretetétől.

3. Jézus táplálni akar

Egy alkalommal azt írja az Evangélium: Jézus ötezer férfit és ötezer asszonyt táplált a pusztában. Miért tette ezt? Azért, hogy felfedezzük: Isten mindig ilyen. Mindig táplálni akar! Mert Ő maga a végtelen élet. Ez az élet pedig ki akar áradni mindenkire. Ezt bizonyítja, hogy a kereszten életét áldozta értünk. Ezt bizonyítja az Eucharisztia, amivel táplálni akarja életünket. Ezek mind az isteni szeretet ajándékai. – A hitetlen ember azzal indokolja hitetlenségét, hogy ha elfogadná Istent, akkor sok mindent meg kellene változtatnia az életében. Azt gondolja, hogy az Úr elvenné örömeit, szórakozásait, és valami szürke, egyhangú életet kellene élnie. Pedig Isten egy szebb életet akar adni! Tiszta örömöket, tiszta szeretetet és lelki boldogságot. Mindez megkívánja a hit bátorságát. Mondj igent Isten hívására és boldog leszel!

(Az írás az újság 3. oldalán olvasható.)

Emmanuel Maillard nővér: A böjt győzelemre segít a gonosz ellen

A zsidókeresztény hagyomány azt tanítja, hogy a böjt nagyon hatásos eszköz a sátán ellen. A böjt ezért lesz egyre fontosabbá ma, amikor folyamatosan a gonosz erői ellen harcolunk. A Szűzanya mondta Medjugorjéban: „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatásotokat. Ma, mint eddig még soha, a sátán a gyűlölet és a békétlenség ragályos szelével szeretné az embert és lelkét megfojtani… A gyűlölet és a háború napról napra növekszik…” (2015. január 25.)

A szemünk előtt zajlik a pusztítás, amelyet a sátán a családokban, a gyermekek és különösen a fiatalok körében végez. A halál kultúrája gyökeret eresztett a nyugati országokban. Medjugorjéban sok az olyan zarándok, akik kétségbeestek, mert gyermekeik drogoznak, züllenek vagy olyan úton járnak, amely a halál felé viszi őket. Ezek a szülők arra kérik a látnokokat, hogy imádkozzanak gyermekeikért, hogy azok felhagyjanak a drogokkal, a prostitúcióval, és ne a gonosztól jövő zülléssel próbálják elnyomni lelkük ürességét. „Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra. Újítsátok meg a böjtöt és az imát, mert a sátán ravasz és sok szívet bűnre és kárhozatra csábít…” (2012. október 25.)

Emlékeztetni szoktam őket arra, hogy a háború, ami a családokban és a fiatalok szívében tombol, s amiről a Szűzanya is beszél, ugyanaz a háború, ami lehet, hogy az ő gyermekük életét is éppen tönkreteszi. „Drága gyermekeim, egyedül imádsággal és böjttel lehet a háborúkat megállítani.” A jelenések kezdetén a Szűzanya nem katonai hadviselésről, hanem a családokban zajló háborúkról beszélt. A Béke Király­nője azt mondja: „Amikor egy háború elkezdődik, az azért van, mert a háború már ott van a szívetekben. De ha békét teremtetek szívetekben, a világban zajló háború is azonnal véget ér.” (Magánüzenet Vickának az Öbölháború idején, 1991.)

(Az írás folytatása az újság 4. oldalától olvasható.)

Francois: Imák Jézushoz

JÉZUS, TE ÉDES, Te jó, Szent Szívedet kérem, ha Szereteted és végtelen Irgalmad átérzem, erősítse szívemet; könyörgök hát, ne hagyd soha, hogy a démon megzavarjon. Önmagamat teljesen adni – erre vágyom, hogy szolgáljalak szeretettel és örömmel, ahogy Te kívánod. Kérlek, adj erőt: el ne bátortalanodjak és örömmel dolgozzak. Tekintetem emelem Rád, végtelen Szeretet, csak Terád! Ámen.”

* * *

Ó ÉN JÉZUSOM, úgy, de úgy szeretsz Te minket, nézd gyöngeségem és szeretetem: gyöngeségemből gyógyíts meg, ahogy szereteteddel eltöltesz, hogy teljes szívvel dicsőítselek. Minden Szereteted add nekem át, hogy éljek és lélegezzek Benned, és a bűneimért bocsáss meg: Neked soha nem akarok már fájdalmat okozni. De kérheted-e a szívemtől, amit kérni kívánsz? Jó szándékkal, ahogy tudok, mindent Neked fogok adni, de csak akkor, ha segítesz. Ámen.”

(További imádságok az újság 6. oldalán olvashatóak.)

E.G.W.: Az élő vízből másoknak

„De aki abból a vízből iszik, melyet én adok, nem szomjazik soha többé. Az a víz melyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” (Jn 4,14)

A megváltás terve ajándékkal kezdődik és végződik, ezért azt tovább kell adni. Ugyanaz az áldozatkész lelkület, mely üdvösségünket megszerezte, tovább él azok szívében, akik részesülnek a mennyei ajándékból.

Péter apostol ezt mondja: „Legyetek vendégszeretők egymás iránt, zokszó nélkül. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői." (1Pt 4,10)

Jézus pedig így szólt tanítványaihoz, amikor kiküldte őket: „Ingyen vettétek, ingyen is adjátok" (Mt 10,8).

Aki teljes összhangban él Krisztussal, abban nem lehet semmi önzés vagy magába fordulás.

(Az írás folytatása az újság 7. oldalán olvasható.)

N.N.: Jézus szavai a szeretetről

Bevezető

Mivel szeretlek és egy örökkévalóság óta várok rád, hogy neked adhassam a földön szeretetemet, amely vezet és átváltoztat olyanná, amilyennek az örökkévalóságban kell lenned – szükségem van akaratod kinyilvánítására. Tizenkétszer foglak megkérdezni:

Akarod az Én akaratomat tenni – szeretetből?

1.Mivel szeretlek, meg kell nyitnom a szívedet. A szeretetből fakadó válasznak szíved akaratából kell jönnie. Nem az értelem teszi a hitet elevenné és méllyé, hanem a szeretet. Azért szeretetedet próbára kell tennem, megítélnem, megtisztítanom. Ezért megbíztam angyalomat, hogy kopogtasson a szíveden: Hajlandó vagy Irántam való szeretetből a Krisztus-követés nehéz útján járni a földön? Akarod az Én akaratomat tenni – szeretetből?

(Az írás folytatása az újság 8. oldalától olvasható.)

A legjobb „terápia”: 101 idézet a gyógyuláshoz

Újságunk előző számában olvashattak kedves olvasóink Dr. Lilien B. Yeomans orvos szokatlan, de szenzációsan eredményes terápiájáról, amelyben a szokásos, fizikai síkon alkalmazott orvosi kezelés helyett egy újszerű, természetfeletti módszert alkalmaz. Az általa javasolt hitmegvallás kibővíthető 101 rövid szentírási idézettel, melyeket Isten mondott, illetve ígért az embernek. A gyógyuláshoz kapcsolódó ajánlott bibliai idézeteket itt közöljük.

Mit mondott Isten?

Honnan tudjuk, Isten akarata-e számunkra a gyógyu­lás vagy sem? Nincs jelentősége annak, mások mit mondanak erről. Csak az a lényeges, mit mondott Ő a gyógyulásról?

Emlékezz arra, hogy Isten nem személyválogató (ApCsel 10,34.), és Ő soha nem változik (Mal 3,6.). Tehát, amit Ő tegnap mondott népének, ma ugyanazt mondja neked is. Isten Igéje azt jelenti, hogy Isten általa beszél hozzánk.

Ezek az állítások közvetlenül a Bibliából lettek kivéve, apró változtatással vagy változtatás nélkül. Az Igék és mondatok szerkezete helyenként megváltozott, hogy személy szerint rád vonatkozzanak és néhány esetben összegezzék a gondolatokat. Többet ezen állítások közül a következő kifejezések vezetnek be: „Ha az én parancsolataimban jártok…”, „Ha hisztek…”, „Ha engedelmeskedtek…”, stb..

(Az írás folytatása az újság 10. oldalától olvasható.)

Marilyn Hickey: Az eljövendő dicsőség szimbólumai (III/1. rész)

Isten már az Ószövetségben bepillantást ad nekünk az eljövendő Vigasztalóról és Segítőről. A Szentlélek jelenléte az egész Ószövetségen keresztül végigkövethető egészen a pünkösd dicsőséges napjáig, amikor is kitöltetett a hívőkre és betöltötte őket Isten jelenlétével.

Több helyen is látni fogjuk, ahogy mozgott az embereken vagy rájuk szállt – de csak bizonyos alkalmakkor. Nem lakott bennük. Erről azért fontos megemlékezni, hogy értékelni tudjuk azt, hogy most a Szentlélek kenete és ereje bennünk lakik.

Dávid király példája jól mutatja a Szentlélek jelenlétét az ember életében. Miután vétkezett és házasságtörést követett el, azt kérte Istentől: „Ne vess el engem a te arcod elől, és a te Szentlelked ne vedd el tőlem" (Zsolt 51,13). Dávid azt mondta, nem tudna meglenni anélkül, hogy Isten jelenléte meg ne nyugodjon rajta úgy, mint azelőtt, mielőtt a bűnét elkövette volna.

(Az írás folytatása az újság 13. oldalán olvasható.)

A szívünkben lévő kovász

„Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony és három véka lisztbe vegyít úgy, hogy az egész megkel.” (Lk 13,20-21)

Ez a példázat az evangélium mélyreható, és magába olvasztó erejét ábrázolja. Ez azért szükséges, hogy az egyházat isteni hasonlatosságra alakítsa át azáltal, hogy egyenként munkálkodik a tagok szívében. Ahogy a kovász megkeleszti a tésztát, úgy dolgozik a Szentlélek az emberi szívben. Úgy, hogy annak minden képességét és erejét felhasználja. Összhangba hozza Krisztussal a lelket, a testet és a szellemet.

A példázatban az asszony a lisztbe tette a kovászt. Ez azért volt szükséges, hogy egy igényt kielégítsen. Ezáltal Isten azt akarta megtanítani nekünk, hogy az ember önerejéből nem tudja elérni az üdvösséghez szükséges dolgokat. Pusztán az akarata által nem tudja megváltoztatni önmagát, ezt a munkát az isteni kegyelem (kovász) végzi el. Átalakító és újjátevő hatalma által változást hoz létre az emberi szívben. Új gondolatok, új érzések, új célok ébrednek benne. Az ember nem kap új képességeket, de a meglévő képességei megszentelődnek.

(Az írás folytatása az újság 14. oldalán olvasható.)

Dr. Francis MacNutt: A gyógyulás négy típusa (III/1. rész)

A gyógyulás négy típusa

I.  Első típus: FIZIKAI GYÓGYULÁS

II. Második típus: BELSŐ GYÓGYULÁS vagy érzelmi gyógyulás – „Emlékek gyógyulása”

A. Mindannyiunknak szüksége van belső gyógyulásra valamilyen szinten

B. Hogy azok lehessünk, akiknek Jézus akar minket, szükségünk van belső gyógyulásra

III.  Harmadik típus: LELKI GYÓGYULÁS, irány az üdvösség – a legmélyebb szinten való gyógyulás az akarat vagy a tudat területén

 

A. Kegyelemre, nemcsak törvényre van szükségünk

B. A szenvedély egy példa

C. Ez a legjelentősebb gyógyulásfajta

IV.  Negyedik típus: SZABADÍTÁS – a fizikai gyógyulásnak ördögi komponense is lehet

V.   Mind a négy típusú gyógyulásnak vannak közös részei és mindegyik hat a másikra

A. Annak érdekében, hogy a teljes személy meggyógyuljon, mind a négy típust alkalmazni kell

B. Jézus azért jött, hogy mindezeken a szinteken megszabadítson bennünket.

Hangsúlyos pontok

Jézus azért jött, hogy életünk minden területén megszabadítson, hogy minden szinten meggyógyítson minket. Ez a Bevezetés a Gyógyulásba című előadást követő lecke még erőteljesebben foglalkozik a gyógyulás négy típusával, bibliai alapokat ajánlva a különböző típusokhoz, és érvelést ajánlva arra vonatkozóan, miért van szükségük az embereknek a különböző szinteken való gyógyulásra.

Bevezetés

A gyógyulás négy fajtájáról szeretnék most beszélni. Ismétlem, nem sokat láttam erről írásban, de az egyik leghasznosabb dolog, amit ismerek a gyógyítási szolgálatában – azt tudni, hogy négy fajta létezik.

(A tanítás folytatása az újság 15. oldalától olvasható.)